HOME
DANSK
BIBELEN
Artikler
Bibelforedrag
Bibelstudier
Ny bibelforskning
Sodoma og Gomorra
Henvisninger
SPROG
Oversættelse
Tolkning
Undervisning
POESI
Oversatte digte
Oversatte salmer
PERSONALIA
CV
Forfatterskab
Om mig selv
Kontakt

 

 

 

 

Kjeld Renato Lings ©

Ny bibelforskning
KØRT FAST

I skrivende stund (2014) er mange kristne kirker kørt
uhjælpeligt fast i en ufrugtbar strid om det, vi i dag kalder homoseksualitet. Nogle kredse har svært ved at acceptere
ligestilling for par, hvor parterne er af samme køn. Sine steder
kan situationen betegnes som teologisk dødvande eller ligefrem sammenbrud. Den egentlige årsag til problemet, hedder det
sig, skal søges i Bibelen.


FORMODNINGER

Hvis debatten skal komme videre, er det nødvendigt at se
realiteterne i øjnene. Måske ligger en af de største forhindringer
deri, at alle er overbeviste om, at vi véd nøjagtigt, hvad Bibelen
har at sige. Det er jeg ikke længere efter adskillige års intensivt bibelstudium. Nu stiller jeg spørgsmålet:
Hvad betyder de
pågældende tekster egentlig? Hvordan finder man frem
til en troværdig tolkning?

Hvis mit intensive arbejde med historien
om Sodoma og Gomorra
kan bruges som målestok, véd vi temmelig lidt. Den hebraiske
tekst i Første Mosebog kap. 1819 har givet mig flere store
overraskelser. Det har været forbløffende at opdage, at det skulle
tage mig 4 års arbejde på fuld tid at danne mig et reelt overblik over fortællerens stil, sprogbehandling og ordvalg, for ikke at tale
om den meget specielle handlingskonstruktion. Det har også
været noget af en overraskelse at blive klar over, at den
synd, som Sodoma straffes for, ikke har noget med sex
eller voldtægtsforsøg at gøre.
 


BIBEL OG HOMOSEKSUALITET

Det er vigtigt at rejse spørgsmålet: hører de to ord "Bibel" og "homoseksualitet" overhovedet sammen? "Bibel" har rødder i det
gamle græske biblia, som betyder "bøger", medens "homo-seksuel" stammer fra året 1869. I oldtidslitteraturen findes der ikke et
eneste ord, der dækker over samme betydningsindhold som "homoseksuel". Derfor bør man træde varsomt, når der
diskuteres seksualitet i Bibelen.


Ofte hører man, at Bibelen indeholder ni tekster, der fordømmer
intime forhold mellem to af samme køn. Fem af disse tekster forekommer i Det Første (Gl.) Testamente og fire i Det Andet
(Ny) Testamente. Dog handler kun tre af teksterne om sex,
nemlig 3 Mos 18,22 (20,13), Rom 1,26-27 og
Judasbrevet v. 7. 


BOGPROJEKTER


Min seneste bog er fra 2013 og på engelsk. Den har titlen:
Love Lost in Translation: Homosexuality and the Bible
(Trafford Publishing, 700 pp.) Heri gennemgår jeg alle relevante bibeltekster og diskuterer, hvordan de ofte er blevet
misforstået og fejloversat.

Min næste bog forventes udgivet i 2015. Den bliver på dansk
og kommer til at hedde Hvor du bor, vil jeg bo.


NÅR BIBELEN TALER OM SEX

Seksuel sprogbrug i Bibelen er et underbelyst område. I Første
Mosebog optræder to verber, der betegner samleje eller opfordrer
dertil: gå ind til og ligge med/hos. Enkelte andre verber, der 
sigter til intimt samvær, forekommer en enkelt gang, f.eks. 
"komme i nærheden af", "røre ved", "være sammen med" og
"more  sig med". Hvis en kvinde voldtages, beskrives det på
hebraisk som "ydmyge" eller "nedgøre".


ADAMS "RIBBEN"

I århundreder har kristne kommentatorer og oversættere ment,
at det grundelement, som kvinden ifølge Første Mosebog kap.
2 bliver skabt af, er et ribben. Problemet er bare, at
originalteksten siger noget andet.

Inden det skæbnesvangre kirurgiske indgreb finder sted, er den oprindelige "mand" ikke et fuldvoksent menneske af hankøn, men
derimod et tvekønnet "jordvæsen" (ADAM) med en mandlig og en
kvindelig side, skabt af "jord" (ADAMAH). Desuden betyder
det hebraiske ord tsela ikke "ribben". Den nøjagtige
oversættelse er 
side.


HVORDAN TALER BIBELEN OM SEX?

Seksuelt sprog i Bibelen er et underbelyst område. I Første
Mosebog forekommer to hyppige verber, der bruges til at
beskrive samleje eller sex: at gå ind til en kvinde eller 
ligge hos en kvinde eller en mand. 

Nogle få andre verber optræder sporadisk eller en enkelt gang:
"komme i nærheden af", "røre ved", "være sammen med" og
"more sig sammen med". Hvis der er tale om voldtægt, bruges
udtrykket "ydmyge" eller "nedgøre".


NOAS NØGENHED

I tidens løb har mange spekuleret over, hvad der egentlig gik
for sig i 1 Mos kap. 9, da Kam så sin far Noas "nøgenhed". 
Det skete medens sidstnævnte lå på gulvet og sov rusen ud.
Noas to andre sønner udviste respekt for deres far. Det gjorde
Kam ikke, og derfor modtog han en forbandelse, som gik videre til sønnen Kanaan. På grund af Noas temperamentsfulde 
reaktion på Kams uærbødighed mener nogle kommentatorer,
at episoden handler om et seksuelt overgreb. 

Et problem står dog tilbage: den hebraiske ordlyd er utypisk for
voldtægt og seksuelt overfald. Måske er den populære seksuelle udlægning et produkt af bibelfortolkernes fantasi. Det er
mere sandsynligt, at Kam begik den store fejl at glemme
vigtigheden af det gamle bud "Ær din far og din mor".


SOM MED EN KVINDE?

Noget tyder på, at Tredje Mosebog 18,22 ikke er blevet rigtigt forstået. Ringe forståelse resulterer let i forkert oversættelse.
Ifølge traditionen nedlægger dette vers strengt forbud mod
intimt, fysisk samvær mellem mænd. Imidlertid er der rent
sprogligt ikke belæg for så vidtfavnende en tolkning. Tværtimod
er den hebraiske formulering sløret. Der findes ingen simpel fremgangsmåde, når den ejendommelige sætning "Hos en
mand må du ikke ligge en kvindes liggelser" skal oversættes. 

Den hebraiske tekst er altså temmelig utydelig. De fleste bibeloversættere har valgt at foreslå "som med en kvinde". Det
er der lang tradition for.
Problemet er bare, at ordene "som med"
mangler. Hvis man læser grundteksten i sammenhæng med
resten af kapitlet, er det måske nærliggende at oversætte
hele sætningen som "du må ikke begå incest med
nogen mandsperson". 
 


DE INDVIEDE
 

I 5 Mos 23,18 betyder det hebraiske substantiv qedeshim
"indviede" eller "hellige". Men ofte bliver ordet oversat som
"helligskøge" eller "tempelprostitueret". Sådanne oversættelser
er problematiske, fordi man véd meget lidt om tempelprostitution
i det gamle Kanaan. Derfor må tanken tages med et gran salt.
Rigtig slemt bliver det, når nogle bibeloversættere vælger at kalde qedeshim for "sodomitter" eller "homoseksuelle".

denne tvivlsomme måde bliver teksten knyttet sammen
med nutidens konflikt om homoseksualitet og kristendom.

Tilbage står tre store problemer. For det første får bibellæsere
indtryk af, at teksten er klar og tydelig, selv om den ikke er det.
For det andet véd vi reelt ikke, hvilke personer der hentydes til.
For det tredje får lesbiske og bøsser lagt endnu en teologisk
byrde på deres skuldre. Der er ingen grund til at drage
forhastede slutninger af denne kryptiske tekst. Måske sigter
den til kanaanæiske tempeltjenere. Langt mere forskning
er påkrævet. AT "KENDE" I BIBELSK SAMMENHÆNG 

På engelsk hører man undertiden den humoristiske talemåde
to know in the biblical sense, som har seksuelle undertoner.
Samme udtryk findes på spansk: conocer en el sentido bíblico.
 Det skal understreges, at udtrykket ikke har noget bibelsk
fundament. Jeg har kigget hele Første Mosebog grundigt efter i sømmene og må drage den konklusion, at det hebraiske
verbum jada', "kende", ikke har seksuel karakter. Det rummer
mindst 8 forskellige betydnings-nuancer: kende, erkende, anerkende, være bevidst om, skelne, undersøge,
indgå bindende aftale, gifte sig.

I mange tilfælde kan jada' beskrives som en juridisk term, der
optræder i forbindelse med oprettelse af en formel pagt eller
kontrakt, herunder ægteskab. I enkelte tilfælde signalerer
jada' igangsættelse af en politimæssig undersøgelse. De
hebraiske termer, der omfatter trolovelse, ægteskab og sex,
 er et underbelyst område inden for forskningslitteraturen.


SODOMA OG GOMORRA


Historisk set var den berømte fortælling om Sodoma (1 Mos 18–19)
den første, der blev brugt mod homoseksuelle. Det hele begyndte
med Filon af Alexandria, en jødisk filosof, der levede i det 1. årh.
e.v.t. (stort set samtidig med apostlen Paulus). Han læste Bibelen
i græsk oversættelse og skrev sine egne bøger på græsk. Filon
beskrev byen Sodoma som en heksekedel af pæderasti. Hans
udlægning blev accepteret af kirkefædrene og kan spores
gennem den kristne kirkes historie helt op til nutiden.

Det skal bemærkes, at en lang række problemer i den hebraiske originaltekst i 1 Mos 18–19 er underbelyst. Min detaljerede
gennemgang af denne meget komplekse beretning påviser, at
handlingen ikke har noget med sex at gøre. I stedet fremhæver fortælleren den udsatte sociale position, som oldtidens indvandrere meget ofte befandt sig i over for de lokale myndigheder. I 1 Mos
19,9 bliver det illustreret tydeligt gennem den alvorlige knibe,
som Abrahams nevø Lot havner i.

 


FORBRYDELSEN I GIBEA

 

I Dommerbogens kap. 19–20 forekommer en krimi-novelle, som
er meget elegant fortalt. Overfladisk set drejer handlingen sig om
et brutalt voldtægtsoverfald på en ung kvinde i byen Gibea.
Imidlertid er den dagsorden, der skinner igennem, stærkt politisk. Historien bliver brugt som en allegorisk fremstilling af den bitre
fejde, der i flere år rasede mellem kong Saul og hans
efterfølger David.


Saul var fra Gibea, som tilhører Benjamins stamme. I Dom 19
fremstilles byens indbyggere som grove, uansvarlige bøller. 
Ligesom
den mishandlede unge kvinde hørte David hjemme i
Betlehem i Juda. Som ganske ung blev David indkaldt til Gibea,
hvor han kom i tjeneste hos kongen. I løbet af relativt kort tid 
blev han udsat for flere mordforsøg fra Sauls side, måtte flygte
fra Gibea og levede i en længere periode som fredløs.


SLATNE FYRE OG MANDE-LIGGERE

Hos apostlen Paulus i Det Ny Testamente, nærmere betegnet i
Brevet til Korintherne 6,9, forekommer to usædvanlige græske
termer, som traditionelt er blevet forbundet med noget homo-seksuelt. Malakoi betyder noget i retning af "bløde" eller
"slatne" fyre, og arsenokoitai kan ordret oversættes som
"mande-liggere" eller "sengemænd". Disse ord er ikke kendt fra oldgræske kilder om homoerotik. Derfor tyder intet på, at de har
noget med vore dages lesbiske, bøsser og biseksuelle at gøre.


Hvad malakoi angår, er det et almindeligt ord, som måske
hentyder til folk, der svajer som et siv for vinden eller bare følger
med strømmen. Arsenokoitai kendes stort set ikke fra andre kilder
end Paulus. Ud fra konteksten må man formode, at ordet har noget
at gøre med lyssky økonomisk aktivitet. Flere forskere har været
inde på, at arsenokoitai kan sigte til mænd, der er aktive inden
for den blomstrende romerske sexindustri. Unge piger
og drenge udnyttedes som sex-slaver i bordellerne.

 


UNATURLIGE LIDENSKABER

 

En velkendt tekst i den verserende debat om homoerotik i Bibelen
er Paulus' brev til menigheden i Rom 1,26–27. Desværre bliver
den meget ofte misforstået. Apostlen hentyder til skandaløse begivenheder i fortiden, især visse seksuelle orgier, der blev arrangeret og udført af en ikke navngivet gruppe mænd og 
kvinder til ære for forskellige hedenske guddomme i romerske
templer. Hele passagen er holdt i datid. De nævnte begivenheder
fandt altså sted længe inden, at apostlen blev født.
 

Ifølge Clement af Alexandria, som var en af de første kirkefædre, praktiserede kvinderne i Rom 1,26 analt samleje med de omtalte mænd. På Paulus' og Clements tid beskrev man alle seksuelle
aktiviteter, der ikke førte til forplantning, som "unaturlige". 
Mændene i 1,27 beskrives som værende i færd med vilde,
orgielignende ceremonier, som måske har været til ære for
gudinden Kybele. Teksten bygger i en vis udstrækning på det
apokryfe skrift Visdommens Bog. På intet tidspunkt taler Paulus om kristne mennesker, og teksten har intet at sige om et
intimt forhold mellem to kvinder eller to mænd.

 


ET ANDET KØD
 

 

Det korte Judasbrev nævner Sodoma og Gomorra i versene 7,
9 og 14. Forfatteren antyder, at folk i Sodoma opførte sig 
"uartigt" og "gik efter et andet kød"
(v. 7). Udtrykket "andet
kød" kan også oversættes som "anderledes kød". Det er et
usædvanligt udtryk, som henviser til sex mellem
mennesker og engle.


Flere forskere har været inde på, at Judas sikkert tænker på 1
Mos 6,2–4, hvor de såkaldte gudssønner "tog" jordiske kvinder
og gjorde dem gravide. Desuden henviser brevet til jødiske
skrifter fra den hellenistiske periode, nærmere betegnet
Moses' Himmelfart (v. 9) og Enoks Bog (v. 14).

 


EUNUKKER

 

I Bibelen bliver den gruppe, der hedder eunukker, ofte overset. I
3 Mos 21,20 og 5 Mos 23,2 udelukkes eunukkerne fra de troendes tempelfællesskab. Men flere profeter modsætter sig den form
for diskrimination og  behandler eunukker med respekt. F.eks.
bliver Daniel favorabelt behandlet af den øverste eunuk hos kong Nebukadnesar (Dan 1,9). På et yderst kritisk tidspunkt for profeten Jeremias bliver han reddet af en afrikansk eunuk (Jer
38,7–13). Ifølge Esajas 56,5 vil Israels Gud personligt invitere troende
eunukker indenfor i templet og give dem hæderspladserne. 
De vil få tildelt et navn, der er "bedre end sønner og døtre".


Også i Det Ny Testamente optræder eunukkerne flere gange. I
Matt 19,12 taler Jesus om dem, der er "født sådan", og om andre,
der er blevet eunukker "for Himmerigets skyld". En berømt eunuk
er den etiopiske finansminister, som bliver døbt af apostlen Filip.
Ved den lejlighed går profetien i Esajas 56 i opfyldelse. Fra dette
øjeblik gælder gammel diskrimination baseret på folks seksuelle observans ikke længere. Det centrale fra nu af er troen på Jesus Kristus (Joh 3,16). På samme måde lærer apostlen Peter noget
nyt i et syn: "Du må ikke kalde vanhelligt, hvad Gud har
erklæret for rent" (Apostlenes Gerninger 10,15).


RUTH OG NOOMI

Den Hebraiske Bibel indeholder en usædvanlig historie, der har to
kvindelige hovedpersoner. Ruths Bog begynder tragisk og slutter
med glæde og optimisme. De to enker Noomi og Ruth bygger i fællesskab et livslangt forhold, hvor de støtter hinanden. Ruth,
som er den yngste, aflægger på eget initiativ et højtideligt løfte
om, at hun aldrig vil forlade Noomi (Ruth 1,16–17).

Dette stærke parforhold accepteres og fejres af alle i Noomis
hjemby Betlehem. Da Ruth får sønnen Obed, tager Noomis
nabokoner barnet, lægger det i Noomis skød og udbryder i 
kor: "Noomi har fået en søn!" (4,17). Ruth bliver oldemor 
til ingen ringere end kong David (4,21–22).

 
DAVID OG JONATAN

Det nære forhold mellem David and Sauls søn Jonatan er på
flere måder bemærkelsesværdigt. Hver gang de fornyer deres troskabsløfte til hinanden, påkalder de Israels Guds navn. Jonatan
siger til David: "Gid Den Evige så vil være med dig, som han har
været med min far" (1 Samuel 20,13). På trods af Sauls indædte
modstand holder Jonatan fast ved sit ubrydelige venskab med
David, som også skal gælde hans og Davids efterkommere.

Da Jonatan og Saul omkommer på slagmarken, bryder David ud i
en klagesang: "Jeg sørger over dig, Jonatan, min broder, jeg
holdt inderligt af dig. Din kærlighed var mig mere dyrebar
end kvinders" (2 Samuel 1,26).

 

KÆRLIGHED MELLEM MÆND I EVANGELIERNE


I Lukas-evangeliet nævnes to mænd, der ligger på same seng
(17,34). I Mattæus 8,5–13 (jf. Lukas 7) fortælles historien om
en romersk officer, der bønfalder Jesus om at helbrede hans afholdte pais, som ligger alvorligt syg. Det græske ord pais har
flere betydninger: (a) dreng, (b) mandlig slave og (c) mandlig
partner eller elsker. På Jesu tid var det ret almindeligt, at
romerske militærpersoner havde mandlige elskere boende, og
det kan udmærket have været tilfældet for
denne officers vedkommende.

Desuden har der været sagt og skrevet meget om den elskede
discipel, som omtales flere gange i Johannes-evangeliet. Maria Magdalene har været foreslået, men i den græske tekst fremstår disciplen som værende en mand. Ifølge en gammel kirketradition
var den elskede discipel lig med evangelisten Johannes. En anden mulighed finder man i samme tekst, nærmere betegnet kap. 11
(11,3 og 11,35), hvor Lazarus fra Bethania omtales.

 


 

 

 - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Jeg sætter stor pris på:


 • opmuntrende ord 
    
   
 • forslag til samarbejde 
   
 • tilbud om støtte 
   

 • gode råd og idéer. 

 

Min e-adresse er:


kirelanu
SNABEL-A
yahooPUNKTUMdk

 

Med venlig hilsen


Kjeld Renato Lings ph.d.